Menu

UGOVARANJE, KATALOG I CJENOVNIK USLUGA REGIONALNOG CENTRA DOBOJ

FOTO: Dobojski Info | UGOVARANJE, KATALOG I CJENOVNIK USLUGA REGIONALNOG CENTRA DOBOJ FOTO: Dobojski Info | UGOVARANJE, KATALOG I CJENOVNIK USLUGA REGIONALNOG CENTRA DOBOJ

zaglavlje 500

UGOVARANJE, KATALOG I CJENOVNIK USLUGA REGIONALNOG CENTRA DOBOJ

I OBAVEZE PO ODREDBAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti je od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Pravna lica i preduzetnici dužni su planirati i preduzimati mjere za sprečavanjei i suzbijanje zaraznih bolesti (član 2. Zakona)

Među propisane preventivne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti spadaju:

 • OBAVEZA KONTROLE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODA NAMIJENJENIH ZA PIĆE, TEHNIČKE, SANITARNE, SPORTSKO-REKREATIVNE I TERAPIJSKE POTREBE – SVE PREMA PLANU KONTROLE.
  Obaveza je propisana Zakonom o vodama RS (Sl.glasnik RS br. 50/06)
  Obveznici su svi pravni subjekti koji obavljaju djelatnost vezanu za korištenje voda.
 • OBAVEZA KONTROLE MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I GOVOTIH JELA – PREMA PLANU KONTROLE,
  Obaveza je propisana: Zakonom o hrani BiH (Sl.glasniki BiH br. 50/04), Zakonom o hrani RS (Sl.glasnik RS br. 19/17).
  Obveznici su svi subjekti u poslovanju sa hranom, koji proizvode pripremaju, obrađuju, prerađuju, dorađuju, pakuju, prometuju i uslužuju hranu, bez obzira da li time stiču dobit ili ne.
 • OBAVEZA KONTROLE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE, RADNIH POVRŠINA, OPREME I RADNE ODJEĆE OSOBLJA – SVE PREMA PLANU KONTROLE,
 • OBAVEZA KONTROLE STERILIZACIJE U STERILIZATORU I AUTOKLAVU,
 • OBAVEZA SANITARNOG PREGLEDA OSOBA ZAPOSLENIH NA: PROIZVODNJI, PRIPREMI, DORADI, OBRADI, PRERADI, PAKOVANJU, PROMETU I USLUŽIVANJU HRANOM U JAVNIM OBJEKTIMJA, NA ODRŽAVANJU SISTEMA VODO-SNABDIJEVANJA, OSOBA NA RADU U JASLICAMA, VRTIĆIMA I DOMOVIMA, OSOBA NA USLUGAMA NJEGE I ULJEPŠAVANJA U SALONIMA, ZDRAVSTVENOG OSOBLJA-
  U TERMINU : SVAKIH 6 MJESECI.
 • OBAVEZA EDUKACIJE SVIH GORE NAVEDENIH OSOBA O OSNOVNIM ZNANJIMA IZ HIGIJENE (HIGIJENSKI MINIMUM) – U TERMINU: SVAKE ČETIRI GODINE.

II KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA

Prema odredbama Zakona o vodama RS, SVA PRAVNA I DRUGA LICA KOJA OBAVLJAJU DJELATNOST VEZANU ZA KORIŠĆENJE VODA, koje su namijenjene ljudskoj upotrebi, DUŽNI SU OSIGURATI STALNI I SISTEMSKI PREGLED VODA I PREDUZIMATI MJERE ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE, TE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI UREĐAJA u skladu sa propisima koji se odnose na zone sanitarne zaštite.

Kontrolu vode koja je namijenjena za ljudsku upotrebu, mogu vršiti samo ovlaštene laboratorije.

Kontrolom su obuhvaćene: prečišćene i neprečišćene vode za piće, mineralne, prirodne izvorske vode, prerađene stone vode, flaširane vode, površinske vode za vodosnabdijevanje, bazenske vode i slično.

Regionalni centar Doboj, odnosno njegova Laboratorija za sanitarnu hemjiju vrši ispitivanje kvaliteta voda na 21 parmetar, dok Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju ispituje kvalitet voda na 30 parametara.

Fizičko-hemijsko ispitivanje voda vrši se na slijedeće parametre (osnovni pregled):
• Ispitivanje na lokacijama:

strana 2

strana 3

III KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE

OBAVEZA kontrole zdravstvene ispravnosti hrane propisana je: Zakonom o hrani BiH, Zakonom o hrani RS, Pravilnikom o mikro-biološkim kriterijima za hranu BiH, Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu RS i drugim podzakonskim aktima.

GLAVNU ODGOVORNOST ZA ZDRAVSTVENU ISPRVNOST HRANE ima subjekat u poslovanju sa hranom, a to su sva fizička i pravna lica koja proizvode, pripremaju, obradjuju, preradjuju, doradjuju, pakuju, prometuju i uslužuju hranu, bez obzira da li time stiču dobit ili ne.

SUBJEKAT U POSLOVANJU SA HRANOM je obavezan organizovati KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE u propisanim rokovima i prema propisanim mikrobiološkim kriterijima.
MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI KONTROLE HRANE SU: kategorija hrane, mikroorganizmi ili toksini koji se ispituju, plan uzimanja uzoraka, granične vrijednosti, ispitna metoda, faza u kojoj se kriterijum primjenjuje, korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata.

PLANOM SAMOKONTROLE, subjekat u poslovanju sa hranom, mora odrediti i UČESTALOST UZORKOVANJA, ako ona već nije odredjena Pravilnikom.

strana 4

strana 5

strana 6 1

IV KONTROLA ČISTOĆE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I RADNIH POVRŠINA

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i podzakonskim aktima, utvrđeno je da OPREMA, UREĐAJI, RADNE POVRŠINE, RADNA ODJEĆA TE PREDMETI U OPŠTOJ UPOTREBI MORAJU ISPUNJAVATI USLOVE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE.

Pravna lica i preduzetnici su obavezni obezbijediti i kontrolisati mikrobiološku ispravnost navedenih predmeta u upotrebi jer oni ne smiju sadržavati patogene uzročnike zaraznih bolesti.

Regionalni centar Doboj posjeduje ovlaštenu laboratoriju za ispitivanje mikrobiološke čistoće navedne opreme, uređaja, radnih površina i predmeta na prisustvo patogenih uzročnika zaraznih bolesti.

strana 6 2

V PREGLEDI OSOBA POD SANITARNIM NADZOROM

Sanitarni pregledi su periodični zdravstveni pregledi, koji se provode nad osobljem obveznika koje podliježe zdravstvenom nadzoru, a što je regulisano Pravilnikom o načinu sprovođenja zdravstvenog nadzora (obaveznim zdravstvenim pregledima i drugim mjerama koje se sprovode nad licima koja podliježu zdravstvenom nadzoru).

Učestalost sanitarnih pregleda zavisi od vrste djelatnosti koju obavlja korisnik, a sprovodi se svakih 6 mjeseci. Ako postoje epidemiološke indikacije, i vanredno. Sanitarni pregled zaposlenih obuhvata ljekarski pregled na zarazne, parazitarne, kožne, gljivične i druge bolesti koje lice u toku rada može prenijeti na druge osobe ili životne namirnice. Pored navedenog, provodi se i uzimanje potrebnog materijala za laboratorijsko ispitivanje (bris nosa i ždrijela, stolica na parazite i kliconoštvo). Kod sumnje na tuberkulozu ili neku drugu zaraznu bolest pluća radi se i RTG pluća u cilju potvrde bolesti, odnosno otkrivanja kliconoštva.

Osobe pod sanitarnim nadzorom sanitarni pregled mogu obaviti u RC Doboj, pod sljedećim uslovima:

strana 7

VII EDUKACIJA O OSNOVNIM ZNANJIMA IZ HIGIJENE (HIGIJENSKI MINIMUM)

U Republici Srpskoj na snazi je Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja posebne edukacije o higijeni, a koji je obavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 94/18.
Pravilnikom je propisana obaveza i sadržaj POSEBNE EDUKACIJE koja ima za cilj da radno osoblje stekne osnovna znanja o higijeni životne i radne sredine, životnih namirnica, higijeni ishrane, ličnoj higijeni i sl. (higijenski minimum).

Članom 2. Pravilnika navedena su lica koja podliježu obaveznoj posebnoj edukaciji o higijenskom minimumu, a to su lica zaposlena u proizvodnji, pripremi, obradi, preradi, doradi, pakovanju, prometu i usluživanju hranom lica na održavanju sistema za opskrbu stanovništva vodom za piće, lica u proizvodnji kozmetike, lica zaposlena na radu sa djecom, na pružanju usluga njege i uljepšavanja i sl.

Program posebne edukacije obuhvata sticanje osnovnih znaja iz:
a) Higijene životne i radne sredine,
b) Higijene životnih namirnica,
c) Higijene ishrane,
d) Lične higijene,
e) Zaraznih i parazitarnih bolesti,
f) Iz pravnih propisa koji regulišu oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Nakon obavljene edukacije, polaznici pristupaju provjeri znanja (ispitu) o higijenskom minimumu.

Polaznici koji pokažu zadovoljavajuće znanje o tome dobivaju odgovarajuće Uvjerenje koje važi četiri godine.

Regionalni centar Doboj pruža kompletne usluge edukacije, ispitivanja i dodjele Uvjerenja o osnovnim znanjima o higijeni

strana 8

VIII NAČIN UGOVARANJA USLUGA CENTRA

Regionalni centar Doboj posluje preko svog poslovnog računa u skladu sa procedurama i pravnim aktima JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, a na osnovu ugovora i drugih akata koje zaključuje Rukovodilac Regionalnog centra sa korisnicima.
U skladu sa navedenim, Regionalni centar Doboj zaključuje:
- ugovore o nabavci roba, usluga i radova,
- ugovore o pružanju usluga iz svoje djelatnosti,
- ugovore o pružanju pravne pomoći Regionalnom centru,
- ugovore o povremenim poslovima,
- druge ugovore u skladu sa Statutom i u okrivu sredstava kojima raspolaže Regionalni centar.

Korisnici usluga Regionalnog centra Doboj mogu biti:
- državne institucije, preduzeća, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, građani i druga pravna lica.

Svi korisnici usluga imaju ravnopravan tretman u odnosu na postupak rješavanja zahtjeva, dostave ponuda i sklapanje ugovora, rokove rješavanja zahtjeva i izdavanje uvjerenja o izvršenim usugama i ispitivanjima.

Ukoliko se radi o zahtjevu čije rješavanje podrazumijeva hitnoću, odluku o priorittu rješavanja zahtjeva, ponuda i ugovora donosi Rukovodilac Regionalnog centra ili lice koje on odredi.

Ugovori mogu biti:
- dugoročni-kojima se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije ugovorenog posla u dužem vremenskom periodu (od jedne ili više godina ili na neodređeno vrijeme.
- kratkoročni-koji regulišu izvršenje konkretnog posla sa definisanim načinom izvršenja, rokom i cijenom.

Konkretno izvršenje posla i nastale okolnosti u toku izvršenja dugovorčnog ugovora, regulišu se aneksima ugovora, po onim elementima koji njime nisu obuhvaćeni.
Pored formalnih ugovora koji se sklapaju sa državnim institucijama i drugim pravnim licima, a odnose se na poslove iz redovne djelatnosti u dužem vremenskom periodu, (npr. godinu dana), ugovorom se smatra i:
- prihvaćena ponuda – poslovi koji se obavljaju, a finansira ih nevladina organizacija ili inostrane institucije,
- zahtjev korisnika za vršenje ispitivanja ili druge usluge, uz prihvatanje Cjenovnika usluga, na obrascu: Zahtjev za ispitivanje i Zahtjev za sklapanje ugovora.

Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora u Regionalnom centru Doboj vrše Rukovodilac centra i tehnički rukovodioci odjeljenja.

Ugovore potpisuje Rukovodilac Regionalnog centra, ili lice koje ga zamjenjuje.

Ponuda se izrađuje na memorandumu Regionalnog centra.

Ugovor se izrađuje na memorandumu Regionalnog centra i štampa samo sa jedne strane lista papira.

Ukoliko se ugovor potpisuje sa institucijom koja nudi svoj format za ugovor, ugovor se preispituje i potpisuje i u ponuđenom formatu.

Zahtjev za ponudu je pisani akt kojim potencijalni korisnik trži od Regionalnog centra dostavljanje ponude za obavljanje usluge.

U zahtjevu za ponudu potencijalni korisnik treba da dostavi osnovne podatke koji su potrebni za formiranje ponude: predmet, vrstu i obim posla, svrhu za koju su usluge i ispitivanja potrebni, ko bi vršio uzorkovanje i druge informacije vezane za usluge koje se traže.

Proces preispitivanje zahjeva, formiranje ponude do kompletiranja ugovora, traje maksimalno PET RADNIH DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTJEVA.

Ukoliko potencijalni korisnik prihvati ponudu, a ne zahtjeva potpisivanje ugovora, prelazi se na realizaciju tražene usuge.

Ukoliko korisnik ne prihvati ponudu, postupak ugovaranja se prekida.

Ukoliko je ponuda djelimično prihvaćena prelazi se na realizaciju djelimično prihvaćene ponude ili se vode dalji pregovori do postizanja saglanosti potencijalnog korisnika ili se postupak ugovaranja prekida.

Ukoliko je ponuda prihvaćena, a potrebno je zaključiti ugovor, pristupa se izradi i razmatranju nacrta ugovora.

Bilo koja izmjena ili dopuna ugovora sprovodi se po istom postupku, po kome je i zaključen osnovni ugovor. Osnov za izmjene i dopune ugovora definišu se i u samom ugovoru.

U toku realizacije ugovora, zahtjeva i ponuda, korisnici mogu podnositi prigovore i žalbe.

Prigovori su pisani akti naručioca ili korisnika usluge, kojim se izražava sumnja ili osporava postupak ispitivanja.

Žalbe su pisani akti naručioca ili korisnika usluge kojim se izražava sumnja ili osporava tačnost rezultata ispitivanja, ili izvještaja o nekoj drugoju usluzi.
Prigovori i žalbe primaju se u pisanoj formi.

Bilo ko od zaposlenih, ko dođe u kontakt sa korisnikom, koji ima prigovor na postupak ili rezultate ispitivanja, obavezan je korisnika uputiti na administrativno tehničkog sekretara koji će prigovor proslijediti do Rukovodioca centra.

Rok za podnošenje prigovora i žalbi je 5 dana od dana dostavljanja osporavanog izvještaja.

Da bi se razmatrao, prigovor ili žalba moraju sadržavati sljedeće informacije:
- identifikaciju (naziv, adresa) podnosioca,
- datum kada je akt upućen,
- datum kada je akt primljen,
- predmet osporavanja (ugovor, izvještaj, postupak, usluga i sl.),
- jasno objašnjenje osporavanja sa pozivanjem na odgovarajuću regulativu koja podržava iskaze,
- materijalne dokaze (dokument ili odgovarajući dokaz) koji podržava tvrdnje date u objašnjenju osporavanja,
- potpis prigovarača, odnosno žalbitelja.

Ukoliko su prigovori ili žalbe nekompletni, oni će se vratiti podnosiocu na dopunu, uz rok od 5 dana.
Ukoliko se po isteku tog roka ne vrate dopunjeni, prigovor, odnosno žalba se odbacuju.
Ukoliko su žalba ili prigovor blagovremeni i kompletni pristupiće se istraživanju njihove osnovanosti.
Ukoliko se utvrdi da su prigovori ii žalba neosnovani, podnosiocu će se uputiti odbijajući akt sa obrazloženjem.
Ukoliko su žalba ili prigovor opravdani sprovešće se postupak kojim se postiže usaglašenost sa zahtjevima ugovora i definisanog postupka ispitivanja:
U žalbenom postupku, ukoliko podnosilac žalbe nije zadovoljan nalazima istraživanja i donesenom odlukom, on se upućuje na drugostepeni organ (Upravni odbor Instituta).

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Kod realizacije ugovora, Regionalni centar Doboj insistira na dosljednosti u obimu, kvalitetu i rokovima utvrđenim tim ugovorima za obije ugovorne strane.
Ukoliko se ugovoreni rok za plaćanje usluge prekorači za više od 15 dana, pristupiće se usaglašavanju obaveza i potraživanja između ugovornih strana.
Ukoliko se ne usaglase i ne potpišu stanja obaveza i potraživanja između ugovornih strana, Regionalni centar će ugovornoj strani uputiti OPOMENU PRED TUŽBU, te odrediti rok za plaćanja dospjele obaveze.

Nakon toga pokreće se postupak sudske naplate.

Regionalni centar Doboj, u skladu sa dobrom poslovnom praksom, održava stalni kontakt sa korisnicima usluga i senzibilan je na njihov poslovni položaj i zahtjeve. Regionalni centar će prihvatiti sve specifične zahtjeve korisnika u pogledu pružanja usluga i njihovog dospjelog dugovanja pod uslovima da to ne ugrožava njegov materijalni status.

Takođe je u potpunosti otvoren za sve prijedloge i sugestije kojima se unapređuje poslovno-pravna saradnja.

Regionalni centar Doboj ima osamdesetogodišnju poslovnu tradiciju što je jedna od garancija kvaliteta.

Zahvaljujući:
- Usvojenoj i provedenoj Politici kvaliteta upravljanja,
- Usvojenoj i provedenoj Politici kvaliteta ispitnih laboratorija,

Regionalni centar Doboj JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, od 2011. godine je sertifikovana, a od 2014. godine i akreditovana ustanova koja:
a) Ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja (voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe, hemikalija, hemijskih proizvoda), mjerenja temperature i uzorkovanje vode, ispitivanja specifične aktivnosti radionuklida u zemljištu i vodi i električna ispitivanja i toksikološka ispitivanja rezidua i kontaminata u hrani.
b) Regionalni centar organizuje: praćenje, procjenu i analize zdravstvenog stanja stanovništva u Republici Srpskoj u oblastima: epidemiologije, mikrobiologije, higijene, sanitarne hemije, socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.

Institut za javno zdravstvo RS Regionalni centar Doboj je dobitnik oskara kvaliteta za 2018. godinu, kojeg dodjeljuje Privredna komora Srbije za vrhunske rezultate postignute na razvoju i unapređenju organizacione i poslovne izvrsnosti.

IX NAČIN PODNOŠENJA PRIMJEDBI, PRIGOVORA I ŽALBI NA USLUGE CENTRA

Svi korisnici usluga Reigonalnog centra Doboj, u direktnoj komunikaciji, mogu podnositi PRIMJEDBE, PRIGOVORE I ŽALBE na rad osoblja, postupke pružanja usluga i nalaze ispitivanja po zahtjevima korisnika.

PRIMJEDBE SU USMENI ILI PISANI AKTI korisnika, a koji se mogu odnositi na propuste u organizaciji pružanja usuga, propuste u ophođenju osoblja prema korisnicima i uopšte, ponašanja osoblja suprotno važećem kodeksu poslovnog ponašanja.

PRIGOVOR JE PISANI AKT kojim korisnik usluge osporava postupak ispitivanja koje Centar vrši po njegovom zahtjevu – vidi oblast „UGOVARANJE“.

ŽALBA JE PISANI AKT kojim korisnik usluge osporava rezultat ispitivanja koje je Centar izvršio po njegovom zahtjevu – vidi oblast „UGOVARANJE“.

Svi korisnici usluga svoje PRIMJEDBE mogu dostavljati:
- preko poštanske adrese: 740002 Doboj, ul. Meše Selimovića 101,
- preko e-mail adrese : rz Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
- preko knjige utisaka u sjedištu Centra,
- preko poštanskog sandučeta u sjedištu Centra,
- pozivajući telefonski broj: 053/228-320.

Primjedbe moraju biti potpisane od strane podnosioca.

Primjedbe korisnika usluga na organizaciju pružanja usluga mogu se odnositi na:
- izostanak komunikacije u obrazlaganju postupka pružanja usluga,
- termine i rokove pružanja usluga,
- mjesto pružanja usluga,
- sastav osoblja koje pruža usluge,
- druge primjedbe na organizaciju pružanja usluga.

Primjedbe korisnika usluga na ophođenje zaposlenih prema njima, moguće je podnositi kada je izostala neophodna komunikacija za šta je po mišljenju korisnika krivica osoblja Centra.

Primjedbe korisnika usluga na ponašanje osoblja suprotno kodeksu poslovnog ponašanja mogu se podnijeti:
- ako osoblje ne poštuje dostojanstvo, prava i slobode korisnika usluga,
- ako je osoblje u izvršenju prekršaja ili krivičnog djela,
- ako osoblje konzumira duhan, alkohol i opojna sredstva,
- ako osoblje u toku rada provodi političke aktivnosti,
- ako osoblje u toku rada ispoljava prekomjerno neraspoloženje, arogantno i agresivno ponašanje,
- ako se neuvažavaju potrebe lica sa posebnim potrebama,
- ako se ulazi u verbalni sukob sa korisnikom,
- ako se korisniku ne pružaju informacije koje on traži,
- ako osoblje vrši diskriminaciju po bilo kom osnovu,
- ako osoblje neprimjereno održava svoj radni prostor,
- ako je osoblje neprimjereno obučeno i neuredno.

Primjedbe korisnika usluga biće razmotrebe u kratkom roku i on će biti obaviješten o mjerama koje će biti preduzete za otklanjanje nepravilnosti.

U svim slučajevima kada se navodi iz primjedbe potvrde kao tačni, korisnik usluge će dobiti izvinjenje uz mogućnost i drugih satisfakcija.

X KAKO DO INFORMACIJA O USLUGAMA CENTRA

Ako pristupom na web prezentaciju JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (www.phi.rs.ba) niste našli odgovore na vaša pitanja i interesovanja, onda ista možete tražiti na e-mail adresi: rz Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
Odgovor ćete dobiti najkasnije sljedeći dan.

Potrebne informacije možete dobiti preko naše poštanske adrese: 74000 Doboj, ul. Meše Selimovića 101.
Odgovor ćete dobiti u roku od pet dana od dana prijema vaše pošte.

Potrebne informacije možete dobiti ostvarujući direktan telefonski kontakt sa osobljem Centra:
- informacije iz oblasti epidemiologije: 066/811-622
- informacije o pregledima, uzimanja briseva, prijemu uzoraka i izdavanju sanitarnih knjižica: 066/811-622,
- informacije o predavanjima i ispitima o osnovnim znanjima o higijenskom minimumu:
053/227-965 , 065/786-199,
- informacije o uzorkovanju vode i namirnica, te uzimanju briseva sa radnih površina i oprema: 053/227-965, 065/786-199, 066/811-714,
- informacija iz oblasti ispitivanja Laboratorija za sanitarnu hemiju: 053/228-320, 065/148-157
- informacija iz oblasti ispitivanja Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju:053/228-320,
065/148-158,
- informacije o mogućnostima i uslovima ugovaranja usluga Regionalnog centra: 053/227-965, 065/786-199,
- informacije o usaglašavanju finansijskih kartica, dospjelim obavezama i usaglašavanju obaveza između Centra i klijenata: 053/228-320, 066/811-626,
- ostale informacije: 053/228-320
- značajan broj informacija možete dobiti na našem info-pultu na ulazu u poslovnu zgradu, a preko uputstava, vodiča, brošura i panfleta koji su besplatni i koje se publikuju uglavnom kroz obilježavanje kalendara zdravlja.

DOBRO DOŠLI U USTANOVU U KOJOJ ĆETE DOBITI PRAVOVREMENU, POTPUNU I KVALITTNU USLUGU.

RUKOVODILAC CENTRA

Vlado Đurđević 

 UGOVARANJE, KATALOG I CJENOVNIK USLUGA REGIONALNOG CENTRA DOBOJ

Čitaoci reporteri

Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ostavi komentar

PRAVILA KOMENTARISANJA

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje.

MOLIMO VAS DA PROČITATE SLEDEĆA PRAVILA PRIJE KOMENTARISANJA:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove gradskog portala Dobojski.info. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu redakcija@dobojski.info

nazad na vrh