Menu

Upućivanje radnika na rad u inostranstvo

Zakonom o radu predviđena je mogućnost da poslodavac može uputiti radnika na rad u drugu zemlju u kojoj poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti, pod uslovom da poslovi koje radnik treba da obavlja odgovaraju njegovim stručnim i radnim sposobnostima.Zakonom o radu predviđena je mogućnost da poslodavac može uputiti radnika na rad u drugu zemlju u kojoj poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti, pod uslovom da poslovi koje radnik treba da obavlja odgovaraju njegovim stručnim i radnim sposobnostima.

Opširnije...

OŠTRIJIM KAZNAMA, ZAUSTAVITI NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM Svaka 4. žena u BiH je žrtva nekog oblika nasilja uključujući i seksualno nasilje

Povodom skorog izjašnjavanja Narodne Skupštine Republike Srpske o Prijedlogu Krivičnog zakonika, Ženski Interaktivni Ruralni Centar skreće pažnju javnosti na potrebu dopune navedenog zakona u dijelu kojim se propisuju kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja kao i usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambulska konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Lanzarote konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe) i Konvencijom UN (CEDAW-Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije protiv žena) te Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti polova BiH.

Opširnije...