Menu

OŠTRIJIM KAZNAMA, ZAUSTAVITI NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM Svaka 4. žena u BiH je žrtva nekog oblika nasilja uključujući i seksualno nasilje

Povodom skorog izjašnjavanja Narodne Skupštine Republike Srpske o Prijedlogu Krivičnog zakonika, Ženski Interaktivni Ruralni Centar skreće pažnju javnosti na potrebu dopune navedenog zakona u dijelu kojim se propisuju kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja kao i usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambulska konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Lanzarote konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe) i Konvencijom UN (CEDAW-Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije protiv žena) te Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti polova BiH.

Opširnije...

Moguće povećanje školarine za 13 odsto

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da će Vladi biti predloženo povećanje školarine na javnim visokoškolskim ustanovama za 13 odsto, što znači da bi umjesto dosadašnjih 440 KM na osnovnim studijma cijena semestra iznosila 500 KM.

Opširnije...

Sloboda Riječi / Reagovanja / Ja Imam Stav